Coraab

Z Coraabopedia | Souborn� encyklopedie coraabsk�ho multivesm�ru
Přejít na: navigace, hledání
Coraabish coraab.jpg

Obsah

Rozcestník

Důležité odkazy

Popis

Coraab je středně velký skládkosvět, jenž se nachází na hranicích centrálních oblastí Cor'Ogu a Iontachoru.

Pro mnoho kultur je Coraab důležitým tranzitním uzlem a překladištěm zboží, jenž tvoří pomyslnou hranici mezi protilehlými oblastmi Coraabie. V současnosti slouží jako trvalé či přechodné útočiště pro stamilióny tvorů ze všech koutů multivesmíru.

Topologie

A
Coraab - v současnosti jediný trvale obývaný skládkosvět známého multivesmíru.
(Coraabia Artist: Daniel Špaček)

Planeta sama vznikla přirozenou cestou v pradávných dobách. Má pevný povrch a rozžhavené vnitřní jádro. Coraab obíhá hvězdu Unaar o velikosti oranžového obra.

Coraabskou soustavu tvoří celkem sedm planet. Dvě z nich (Coraab a reddský We'Rd) jsou v současnosti trvale obydlené.


Planety coraabské soustavy v pořadí od Unaaru

  • Nuggo – žhavý, kovový svět, Skládka a extrémní teploty zde vytvořily rozžhavenou kovovou krustu
  • Bi'Tha – malý, zpustlý svět s velice řídkou atmosférou, posetý krátery a toxickými jezery
  • Unra- (dříve Ulra) – plynný obr, neobyvatelný
  • Yop – zbloudilý měsíc Unry, neobyvatelný
  • Rokha – plynný obr, neobyvatelný

Historie

Coraab po dlouhou dobu stojí stranou jakéhokoliv významnějšího transplanetárního dění, přesto tato planeta díky unikátním post-evolučním procesům disponuje bohatou a pestrou historií.

Za orientační bod ve spletité coraabské historii a de facto i dějinách celé Coraabie považujeme rok příletu Talů (0 Tu). Ti před dlouhými časy nadobro změnili ráz planety a otevřeli ji vnějšímu vesmíru.


Před Skládkou

Coraab nerušeně obíhá domovský Unaar po stamilióny Tu. Svět prochází svou vlastní pomalou evolucí – kometami zanesený život se na Coraabu spokojeně rozrůstá a přetváří.


do -36 000 Tu – Na Coraabu již po dlouhá tisíciletí existuje rozvinutá kultura původních obyvatel, po kterých planeta později získala své jméno. Říkají si Or'aabi (v moderní coraabštině Coraabi) a svůj domovský svět nazývají Or'A (Povznesená Zahrada). Tito "Pre-Coraabiané" jsou vysoce vyvinutí plazi, kteří díky velké kapacitě mozku tvoří hierarchizovaná společenství. Jejich poklidnou existenci však brzy narušuje zásah zvenčí.

Jednoho dne se z nebes snesou gigantické stíny a rozsáhlá území zamoří milióny tun odpadu a šrotu. Brzy se podobnými plavidly zaplní obloha po celé planetě. Křehký ekosystém se hroutí a původní Coraabiané nejsou schopni se těmto náhlým drastickým změnám přizpůsobit. Celá jejich kultura v důsledku zamoření ovzduší toxickými látkami vymírá. Celá tato událost je v coraabské historii známá jako příchod Skládkařů. Planeta se po další tisíciletí stává jedním obřím vrakovištěm, páchnoucím smetištěm odpadků hypervyspělých kultur. Budoucí archeologové dodnes nejsou schopni identifikovat původ mnoha technologií – civilizací, využívajících služeb těchto prastarých Skládkařů, musely být desítky.

Období Skládky

Raná Skládka

též Wagtha Nor (Kovový hrob)

A
Coraab - krátké, avšak intenzivní období Rané Skládky ze všeho nejvíc připomíná planetární apokalypsu. • okolo -35 000 Tu
(Coraabia Artist: David Lecossu)

-36 000 Tu-33 000 Tu – Stovky skládkařských lodí ročně přisypávají na Coraab další a další odpad. Pozdější průzkumy prokáží, že v tomto období došlo k pokrytí neuvěřitelných 85% povrchu planety místy až několik kilometrů silnou vrstvou Skládky. Je možné zde nalézt vraky menších hvězdných modulů stejně jako obřích transplanetárních magravů, vyskytují se zde vyhaslé jaderné reaktory, haldy korodujícího šrotu, dekontaminované hnijící pozůstatky substituovaných houbovitých atmosfér z Mykoidních světů, vzácná hmota T'ung, anorganický i organický odpad všeho druhu. Atmosféra je na dlouhá staletí zamořena jedovatými látkami, až 97% coraabské fauny a flóry v důsledku toho vymírá. Trvá neuvěřitelných 3000 Tu, než příliv odpadních lodí z dalekých civilizovaných světů nadobro ustane. Během posledních dekád tohoto období skládkařské lodi rezignují na jakoukoliv etiku a poslední desítky biliónů tun šrotu tak končí přímo v otevřeném kosmickém prostoru ve vnějších oblastech coraabského systému, čímž dochází ke vzniku MoiZaanu - rozsáhlého prstence, tvořeného směsicí megalitických vraků a nesčetného množství asteroidů, jenž dnes tvoří symbolickou hranici vlivu Coraabu.

Střední Skládka

A
Planetární Skládka navždy mění Coraab k nepoznání. • okolo -12 000 Tu
(Coraabia Artist: Markus Lovadina)


též Zaan Woggora (Horní vrstva)

-33 000 Tu-2000 Tu – Toto dlouhé období znamená pro planetu řadu velkých změn. Planetární Skládka se již nerozrůstá, ale v jejích útrobách se děje mnoho podivných věcí. Nemůžeme totiž opomenout fakt, že kromě všemožných odpadků, toxických nebo radioaktivních vraků byly vyspělými rasami na Coraab přivezeny i organické "zbytky" civilizací – přebytečné mrtvoly klonů, otroků nebo biokyborgů z dávných válek, jednotlivé části těl nebo obří kontejnery, ve kterých se bytostí mačkalo třeba i sto tisíc najednou. Vyřazení, vadní a nepotřební služebníci starého světa vylézají po celé planetě na povrch. Po staletích selektivních bojů o přežití v extrémním podnebí Skládky dominuje především jedna rasa – neživí. Tito odolní a dlouhověcí tvorové však nejsou jedinými obyvateli zdevastovaného a pokřiveného ekosystému – mezi troskami a šrotem existuje také nemálo funkčních botů, kyborgů a androidů, kteří po určitou dobu dokonce ovládají celou severní polokouli. Zde díky několika glaciálům v průběhu tisíciletí teploty klesají hluboko pod bod mrazu.

V průběhu milénií na Coraabu života i neživota dramaticky přibývá. Objevují se první pseudo-lesy - syntetičtí nástupci živé flóry, jíž se na Coraabu kvůli vysokému obsahu toxinů v coraabské půdě nedařilo. Vznikají první civilizace. Národu neživých dominují tři tzv. vyšší neživé kmeny: Zombové, Ilokajové a Atomové. Další rozsáhlé oblasti Coraabu jsou nadále pod kontrolou všemožných mechanických kultur. I samotná planetární Skládka se mění. Ještě více rezne, vše biologické v ní uhnívá. Konečně těžkými toxickými mraky na Coraab pronikají první paprsky domovského Unaaru. Nastává nový věk.


-11 000 Tu – Díky tenké ozonosféře a vysokým teplotám se Skládka rozkládá nejrychleji na jihu planety. V rozsáhlých oblastech pod rovníkem vznikají tzv. Rezavé duny - smíšená poušť tvořená převážně zoxidovanými kovy a jemnými krystaly křemíku. Právě zde se v dávných dobách objevují první Du'Baelové známí také jako Divoké Kostry. Pradávní předchůdci dnešních Baelů zde zakládají svá první sídla a postupně expandují do zbytku světa – setkávají se s neživými a pomáhají jim v jejich věčných kmenových válkách.

A
Neživá kultura se volně prolíná s kulturou mechanickou. Střední Skládka je nejdelším post-evolučním obdobím coraabské historie.
(Coraabia Artist: Anton Kokarev)

-7500 Tu – V okolí vodstva polárního radioaktivního jezera Wat-Pagae vzniká první státní útvar - stará zombská říše Kao-Paga.

-4300 TuNeživý kmen Wigitů zabírá obsáhlé oblasti okolo rovníku. Vzniká tak centrálně spravované wigitské území, později známé jako Dwagi.

-3700 Tu – Dochází ke vzniku prvních neživých osad na dosud málo obývané jižní polokouli. Nejvíc se jich objevuje kolem tzv. Velké corabitové studny. Neživí si zde díky moudrosti místních Zombů osvojují těžbu vzácného corabitu a rafinaci hmoty T'ung.

-3450 Tu – V Rezavých dunách dochází spojením několika ilokajských sídlišť ke vzniku tzv. Říše Kruhu. Tento první ilokajský stát významně prostupuje dějiny po další dva tisíce Tu.

-2511 Tu – Je založen městský stát Wrrhta (později Mino). Toto tzv. civilizační procitnutí způsobuje zombský prorok a pozdější první správce města Miniz.

-2255 Tu – Město Mino čelí zdrcujícímu útoku Divokých Koster. Megapole je takřka vypleněná a Miniz je donucen nasadit proti nepříteli pokročilé biologické zbraně. Útok se podaří odrazit, ale po několik dlouhých Tu je většina Mina neobyvatelná.

Svrchní Skládka

též Paga Popthara (Jezerní vrh)

-2000 Tu-825 TuSkládka již několik tisíc Tu vytrvale zarůstá. Zdaleka ne všude probíhá tento proces rovnoměrně, je ovšem zřejmé, že Coraab nabírá druhý dech. Zamoření se rozptyluje a z megalitických kovových plání vyčnívá bujná pseudo-flóra šířící se zběsilým tempem. I ve společnosti dochází k dynamickým změnám. Po celé planetě zuří války neživých – frakce proti frakci, kmen proti kmeni, jednotlivé etnické skupiny se mezi sebou liší jazykem i zvyky. Neživá společenství střídavě uzavírají spojenectví s boty, Divokými kostrami i dalšími formami života či neživota formovaného pradávnou Skládkou. Na jihu se objevují neživí Wigitové, oblasti okolo radioaktivního jezera Wat-Pagae na severu obsazují Atomové. Nažloutlé řeky se prodírají nově utvořenými koryty, jejichž dna jsou mnohdy stále kovová. Skládka se po celém Coraabu postupně noří pod tuny sutin a sedimentů, její rozsáhlé výdutě zaplavují spodní toky všemožným obsahem. Civilizace neživých na povrchu mezitím nadále stoupají po žebříčku přirozeného výběru.

-1997 Tu – Město Mino je zpustošeno ničivým zemětřesením. Dvě třetiny jeho plochy jsou srovnány se zemí, v troskách dokonce zahyne vedení města v čele s Minizem. Mino na několik dalších Tu upadá do nepokojů a sílící občanské války.

-1968 Tu – Z pustin přichází wigitský primus Raabdwa se svou armádou a obsazuje město Mino.

-1617 Tu – Na Coraabu se poprvé objevuje Yach-Log, soubor neživých traktátů, jenž se brzy stává nejrozšířenějším čtivem mezi většinou původních kmenů.


období Neživých států

též Mo'tha Gokarra (období Atomové říše)

-825 Tu0 TuZomboss, zombský vůdce nepočetného kmene Atomů z rodu Paga, nachází v temných vodách radioaktivního jezera Wat-Pagae vzácný artefakt – tajemstvími opředený Wohraab. Při jednom z pokusů o zvládnutí moci, která doslova prýští z tohoto skládkařského artefaktu, mocný Zomb ochrne od pasu dolů. To mu ovšem nebrání pokračovat v nebývalém dobyvačném tažení napříč Coraabem. Následují léta dramatické expanze Atomů.

-823 TuAtomské hordy v čele se Zombossem zabírají rozsáhlá území Říše Kruhu – dokonce dobývají jeho centropoli Tor'Thubo.

-817 Tu – Při jedné z bitev o další z městských států Říše Kruhu se zřítí nosítka i se Zombossem do skládkového zlomu. Po několika dnech z nitra země vylézá nová bytost, stále svírající mocný předmět, jež zdánlivě ožívá. Společně s artefaktem, jenž je nyní absolutním zdrojem jeho moci, si Zomboss podmaňuje na několik desetiletí celý superkontinent. Neživý kmen Atomů nikdy nebyl silnější.

-770 TuDu'Baelové, dlouholetí Zombossovi spojenci, zcela neočekávaně ruší svou dohodu s Atomy a staví se na stranu nepřátel.

-767 Tu – Nastává událost známá jako Atomová genocida. Hranice Atomové říše překročí obrovská síla složená z mnoha neživých kmenů, oddílů Divokých Koster a tisíců botů. Miliony Atomů v čele se Zombossem a jeho nohsledy jsou během dvou Tu prakticky vyhlazeny. Je možné, že několik hrstek Atomů šílenému masakru uniklo a zkřížilo se s jinými kmeny. Neexistují o nich ale žádné další významné zmínky. Společně s Atomovou říší zaniká i tisíciletá Říše Kruhu. Na další staletí se na Coraabu rozprostírají nová společenství.

Období Těžby

též G'hor-Mino (První Těžba)

A
Přílet prvních Talů na Coraab - klíčový okamžik moderních dějin a také počátek letopočtu, jak jej známe dnes.
(Coraabia Artist: Travis Wright)

0 Tu1262 Tu – Toto období je nejzásadnějším zlomem pro moderní historii Coraabu. Je spjato s příchodem civilizace, kterou později nikdo nenazve jinak než Talové (též Těžaři). Dodnes není úplně jasné, odkud vlastně tito živá antropomorfní kultura přilétla. Talové však disponují vybavením, o kterém se místním neživým ani nesnilo. Možná i tato disbalance je jedním z důvodů prvních rozbrojů. Těžaři jsou neživými na severu planety systematicky napadáni, což u nich vyvolá nepřátelskou reakci. Po použití vodíkových bomb a následném vyhlazení několika neživých států obě strany docházejí k vzájemné křehké dohodě. Těžaři nepřekonali na svých obřích nákladních magravech závratnou mezihvězdnou vzdálenost jen tak – fascinuje je Skládka, prastará planetární super-struktura, rozprostírající se pod slabou vrstvou coraabské půdy. Obsahuje totiž neuvěřitelné množství vzácných kovů a látek, jež se zřejmě zdály starým kulturám Šera nepotřebné. Pro Těžaře ale znamenají nevyčíslitelné bohatství. Platina či iridium, obsažené v prastarém lodním interware, náklady kazových syntetických diamantů, uran z vyhaslých reaktorů, hmota T'ung - to vše Těžaře přinutí zřídit na Coraabu obrovské těžební stanice a doky pro své lodě. V těchto tzv. talských koloniích používají mnozí těžaři coby levnou pracovní sílu neživé. Ti ve skládkových dolech masově nacházejí svůj konec – haldy rzi a korodujících slitin bortící se vlastní vahou, zapečetěné toxické kontejnery, jež při nechtěném proražení během těžby zamořují široké okolí - to vše stojí statisíce dělníků jejich neživoty. Skládka znovu po tisíciletích na mnoha místech otevírá své útroby a rozsévá smrt.

225 Tu – Po smrti mocného Zomboga obsazují Těžaři poslední vyspělý neživý stát na Coraabu - mocné Mino. Touží totiž po údajně bezedných ložiscích surového corabitu, nacházejícího se v nedaleké Velké corabitové studni. Od totálního zničení města je odradí členové Minské Lóže - navrhnou, že jim budou jejich vyškolení a schopní neživí dělníci odevzdávat podíl z vytěžené suroviny výměnou za mír. Následující staletí tak trpí prastará a mocná metropole otrockým vazalstvím pod diktátem nově příchozích kořistníků.

A
Těžební antigrav, plně naložený surovým corabitem, se navrací do talské kolonie.
(Coraabia Artist: Markus Lovadina)

303 TuTěžaři zakládají poblíž Mina průmyslový komplex Ora. Vzniká tak unikátní konurbace Min'Ora, jež po dlouhá století tvoří nejhustěji obydlenou aglomeraci na Coraabu.

600 Tu – Obří talské kolonie nadále prosperují. Většina neživých je pod hrozbou vyhlazení prakticky zotročena. V koloniích se sice objevují hnutí odporu, jsou ale ihned surově potlačována. Du'Baelové se odvracejí od dřívějšího způsobu válečnického života a záhadně mizí v Rezavých dunách.

1100 TuTěžařům se jejich tradiční obživa zvolna přestává vyplácet. Naleziště vzácností jsou čím dál menší, často je třeba vrtat mnohem hlouběji než dřív. Těžba na mnoha místech zcela stagnuje, vypukají četné stávky a puče. Drahý provoz talských kolonií a starost s milióny neživých dělníků denně spolyká obrovské prostředky. Coraabská společnost postupně prochází rozsáhlou krizí.

1164 TuMin'Ora se díky zásahu mocného Zomba Wohrry osvobozuje z těžařského područí. Na dlouho půjde o jediné větší autonomní území neživých na planetě. Tento ostrov nezávislosti jim dodává naději v lepší časy.

A
Talská kolonie Co-Tal vyprodukovala v dobách své největší slávy za jediný rok Těžby až 2 100 000 tun zpracovaného corabitu. • okolo 800 Tu
(Coraabia Artist: Paul Chadeisson)

1211 Tu – Mezi Těžaři v talských koloniích vypuká rozpor. Mnozí požadují opuštění Coraabu, bojí se definitivního krachu ekonomiky. Argumentují tím, že Skládka vydala, co měla, a je na čase se přesunout jinam. Staletí odcizení od původního kočovného způsobu života ovšem udělají své a mladší generace rezolutně odmítá svůj nový domov opustit. Nakonec po několika ostrých střetech odlétá zhruba třetina těžařské populace v posledních obřích magravech pryč. O těch Coraab již od té doby neuslyší. Zbytek Těžařů se okamžitě shoduje v jedné věci – mají-li na této planetě přežít a vyvarovat se hrozící vzpoury neživých, musí se všichni Těžaři sjednotit ve svých postojích. Pomocí zevrubných geologických analýz je vybrána rozsáhlá plošina poblíž rovníku planety. Spouští se největší stavební projekt v dějinách Coraabu.

1263 Tu – Milióny neživých dělníků na Coraabu budují nejrozsáhlejší centropoli široko daleko. Už po několika desetiletích má C'Ora (cizími kulturami často nazývaná prostě město Coraab či Periferní Město) rozlohu několik set kilometrů čtverečních. Přesídlují sem takřka všichni Těžaři, kteří postupně opouštějí talské kolonie a s nimi spjatou odvěkou tradici těžby. V C'Oře nachází druhý domov velká část přeživších neživých dělníků, kteří se významně podílejí na výstavbě. Ti však osídlují vnitřní Okruhy (dnes Sektory), kde časem vznikají rozsáhlá ghetta.

Období Centropole

též C'oraa (Střed)

1263 Tu – současnost – Coraab se mění. Nastává období všeobecné prosperity. Vznikající lokální konflikty jsou vždy rychle potlačeny. Civilizace se již nesoustředí jenom do megalitické C'Ory, jejíž vnitřní Sektory chátrají, a kde na mnoha místech obyvatelé trpí existenčními sociálními problémy. Okolo coraabské centropole se tvoří rozsáhlé skládky coby odpadní produkt sílící civilizace. Dochází tak postupně ke vzniku nové příměstské oblasti – tzv. Periferie. Tyto civilizační skládky se ovšem ani zdaleka nevyrovnají původní Skládce, která je na Coraabu sice stále všudypřítomná, avšak tiše dřímá pod povrchem.

A
Stavba C'Ory je v plném proudu - Sektor 4. • 1447 Tu
(Coraabia Artist: Soren Bendt Pedersen)

1520 Tu – Dochází ke stavbě slavného Bokoronu, administrativního chrámového komplexu, ze kterého centropoli po následující dlouhá staletí řídí nově ustanovená těžařská rada zvaná Cor'Tal (Velký Tal).

2031 Tu – Do C'Ory přichází zcela neočekávaná delegace. Mnozí obyvatelé už ani nevěřili, že něco takového kdy uvidí. Jsou to Du'Baelové – Divoké kostry – avšak na technologické úrovni, která ve své době bere dech. Tento hrdý národ se totiž celou dobu vyvíjel stranou všech převratů, rozbrojů a revolucí, jež cloumaly zbytkem planety, a nadále zdokonaloval své vědomosti. Divoké Kostry po celou dobu obývaly ruiny Tor'Thuba, bývalou centropoli Říše Kruhu, a nyní překvapivě přicházejí nazpět do coraabské společnosti ve smířlivém duchu. Následují dlouhá léta vyjednávání o spolupráci. Nemalý počet těchto tajemných bytostí zůstává v C'Oře.

2050 TuDu'Baelové jsou známým Caorským paktem plnohodnotně včleněny do společnosti. Zbytkem civilizace jsou od nynějška nazývány poněkud kultivovanějším názvem Bael (Kost, Kostra) a oficiálně vstupují do politiky či bezpečnostních složek planety. To například diskriminovaní neživí stále nemohou.

2274 Tu – V C'Oře se poprvé odehrává slovutná Coraabiáda, jež se na konci každého Gulu (šestiletky Těžby) s corabitovou pravidelností opakuje dodnes. Zprvu jde o komorní akci pořádanou hrstkou neživých tradicionalistů, během staletí ovšem celá akce narůstá do obřích rozměrů.

2667 Tu – Planetou proběhne vlna derobotizace, která po sobě zanechá značné následky. Nově vzniklé antitechnologické hnutí Wat Wonght! (Navždy Sví!) rozpoltí společnost. Trvá desetiletí, než se vše vrátí do původních kolejí. Centropole C'Ora má již dvaadvacet Sektorů, které dohromady čítají bezmála šedesát milionů obyvatel.

2845 TuTěžařská obchodní flotila je již silně zastaralá. Je zastaven provoz na posledním funkčním transplanetárním magravu. Zastaralé bi-iontové motory dramaticky protahují dobu letu a coraabské ekonomice se nevyplatí cesty ani do nejbližších soustav.

2954 Tu – Na Coraabu je oficiálně spuštěn projekt oroi - vševidoucí síť, jež má za funkci virtuálně sdružovat coraabianskou populaci.

3073 Tu – Konečně přichází jedinečná nabídka. Po bezmála třech stech Tu obtížné diplomacie doráží na Coraab delegace ze vzdálených Kosmopolitních světů. Shledají Coraab planetou hodnou zřízení styčného strunového uzlu Gath-9. Kosmopolité navážou s Coraabiany diplomatické styky. Pro planetu je to obrovská událost. Souběžně s přípravou ke strunifikaci začíná stavba Iontalu, prvního a dodnes jediného mezihvězdného přístavu (tzv. exoportu) v centrálních oblastech Coraabie. Coraab se má brzy stát významným tranzitním místem.

3192 TuIontal je s dlouhými prodlevami a bezmála dvojnásobným překročením rozpočtu dostavěn. Coraab se dostává na práh nové etapy svého civilizačního vývoje.

3197 Tu – Za pomoci vyspělých techno-Waků z WaalkWaku je konečně s velkou pompou k coraabské soustavě napnuta syntetická struna WakaX+. Na planetu brzy dorážejí zástupci dalších xenických ras ze všemožných koutů Coraabie. Mezi nimi jsou například Uufthakané, Kotoici, vzdělanci z Khoptidu či zástupci androgynní rasy Searth. Coraab prochází razantní společenskou změnou. Mnozí Coraabiané (především Zombové a někteří tradicionalističtí Těžaři) se proti přílivu nových imigrantů ostře ohrazují. Vznikají rasistické spolky a četná xenofóbní hnutí.

3265 TuOroi se oficiálně stává součástí sítě sub-net, rozprostřené nad desítkami vyspělých hvězdných soustav. Coraabiané jsou po připojení zaplaveni přílivem nových informací a poznatků, proudících k nim pomocí přenosové soustavy strunexů od ostatních vyspělých kultur. Planeta se konečně stává důstojným hráčem na meziplanetárním kolbišti.

3435 Tu3449 Tu – Téměř 200 Tu relativního poklidu a neutuchajícího transplanetárního styku naruší dramatické události. Situace v C'Oře nečekaně eskaluje v dlouhou a krvavou občanskou válku. Těžařské hnutí Tu'Rokarr vyprovokuje puč (dnes připomínaný jako Talské Trojšeří), jenž má za cíl vypudit xenické obyvatele z Coraabu. Následné boje uvrhnou planetu do naprosté izolace. Jediným výsledkem je kolaps planetární ekonomiky a mnoho mrtvých na obou stranách. Těžařům se na odpor postaví dobře zorganizované a početné ilokajské hnutí Nu'Okha (volně přeloženo provázané bytosti), vedené kontrarevolucionářem Bocheezaiem. Ilokajové totiž po staletí tiše snáší útlak ze strany svých bývalých pánů a tento konflikt pojímá jako záminku pro krvavé vyřízení účtů. Centropole se ocitá v totální válce.

A
Umělcovo znázornění dopadu zničujících ban-bomb na centrum C'Ory.
(Coraabia Artist: Blaz Porenta)

3450 Tu3501 Tu – Celá krize vyúsťuje v tzv. Padesátiletý Skeletát. Nekonečné rozbroje mezi těžařskými pučisty a neživými tvrdě rozhodují Baelové, kteří pomocí tzv. ban-bomb srovnají se zemí prvních sedm Sektorů coraabské centropole. Tímto činem byli během jediného dne Šera odstraněni vedoucí představitelé obou znesvářených frakcí, což městskou společnost zcela paralyzuje. Do budoucna jde zdaleka o nejkravější čin Baelů, kteří do té doby vyjadřují své přesvědčení zásadně formou diplomacie. Tento čin šokuje celou Coraabii.

V nastalém chaosu se vlády ujímá Nejvyšší skelethor Ulthaao (uváděný též jako Ulthao, Ul-tha) a železnou rukou navrací roztříštěný Coraab k poslušnosti. Těžařský Cor'Tal je rozpuštěn a všechny klíčové mocenské posty obsazují Baelové. Za padesátileté období skeletátu společnost nabírá druhý dech. Je to ovšem za cenu podrobení se totální diktatuře a nucené restrukturalizace veškerého politického i kulturního života v C'Oře. Snad nejvýznamnějším Ulthaaovým počinem bylo definitivní zrovnoprávnění neživých se živými díky tzv. Velké coraabské deklaraci, podepsané představiteli obou znesvářených stran v 3491 Tu.

50 Tu embarga uvaleného na transplanetární obchod vyprší a krátce po smrti skelethora Ulthaaa v 3499 Tu je Skeletát radou skelethorů oficiálně rozpuštěn.

3554 Tu – Na planetární orbitě je vybudováno nejslavnější místo vzdělanosti - velká coraabská Orbitální univerzita. Toto místo vyniká největší koncentrací mozků široko daleko. Adepti čekají mnohdy i desítky Tu, než jim jsou zpřístupněny skvěle vybavené univerzitní laboratoře, v nichž mohou provádět jinde neumožnitelné experimenty. Orbitální univerzita se stává tradičním místem svobodomyslnosti a vzdělanosti a po staletí také zdrojem mnoha neuvěřitelných vědeckých objevů. Jejím prvním rektorem je jmenován slavný Ikram Dogo.

3602 Tu – Coraab navazuje obchodní i politické styky s Annory, díky nimž získává přístup k nesčetným bohatstvím i exotickému zboží dálné Xenozóny.

3707 Tu – Začíná stavba hypermoderního hvězdného přístavu pojmenovaném po dávném revolucionáři, který pro neživé symbolizuje ilokajského národního hrdinu. Bochezai vzniká na západním okraji C'Ory a do budoucna se stane plnohodnotným "městem ve městě", které každý den přináší práci miliónům Coraabianů.

3846 Tu – K Coraabu je natažená druhá syntetická struna a exoport Iontal se přestavuje na styčný uzel druhé třídy. To spolyká astronomické sumy z centropolitní pokladny. Gata9+ spojuje Coraab přímo s WaalkWakem, který s ním ihned zahajuje čilý obchodní styk.

3868 Tu – Objevuje se zcela nečekaný nepřítel. Univerzitní oroisté detekují pohyb neznámého tělesa napříč oblastí Ionthachoru. Ke coraabské soustavě se blíží neznámá mechanická kultura. Nově příchozí mocnost je označená jako Redda. Reddi ihned po navázání kontaktu porušují Coraabský pakt o interplanetární kolonizaci a přistávají na třetí neobydlené planetě soustavy. Smutným faktem je, že se v celé Coraabii nenajde jediný svět, který by anexi odsoudil. Celý konflikt vyúsťuje v tzv. Tříletou válku.

3869 TuReddi začínají na čerstvě obsazeném světě s budováním rozsáhlých průmyslových komplexů, neváhají zaútočit i na coraabské těžební kolonie. Coraabiané jsou náhlým výskytem této bojechtivé umělé inteligence zděšeni. Reddi jednají pouze v souladu s totalitní ideologií přicházející z jejich Rudého velení, o jehož poloze nemá nikdo ani tušení. Coraabiané jsou v šoku z toho, že by někdo mohl tak rychle a efektivně obsadit planetu uvnitř jejich vlastního systému. Zasedá tzv. Kruhový sněm, jenž tvoří téměř kompletní vládnoucí elita Coraabu. Je to poprvé, kdy coraabská civilizace jedná rozhodně jako celek.

3871 Tu – Coraab opouští flotila lodí vyzbrojených jadernými hlavicemi. Kruhový sněm chce Reddy zastavit za každou cenu, protože má spolehlivé informace o jejich masivním zbrojení. Ale ti jsou již připraveni a na měsících obíhajících ukořistěnou planetu mají rozmístěné obranné mechanismy. Při střetech dochází ke značným ztrátám na obou stranách, několik vybuchlých ban-bomb nad povrchem třetí planety způsobí vychýlení její osy. Od té doby nikdo z Coraabianů nenazve planetu jinak než We'Rd (Záblesk). Umělá inteligence přežívá, centrální Rudé velení totiž leží zavrtané kilometry do skalnatého povrchu. Seismické poruchy planety způsobené mohutnými detonacemi však rozdrtí všechny redské magravy, ve kterých Reddi přepravují milióny svých bojových jednotek napříč světy. Celou invazní armádu pohlcuje zem, většina je rozdrcena kilometrovými masivy hornin. Coraab získává čas k dobru.

3875 Tu - Delegaci meta-krále Xul-bi-chora přivítá osobně centropolitní guvernér Muezzich. Totalitní meta-diktatura z dalekého Ulgoru s Coraabiany podepisuje závratné zakázky na export titanu na Coraab. K dnešnímu datu na Coraabu působí bezmála osmdesát xeňáckých ras.

A
Bokoron - sídlo slavné Coraa'Boroa - Kruhové Lože.
(Coraabia Artist: Noah Bradley)

3901 Tu – Občané C'Ory poprvé volí vedení města, ve kterém mají právo zasedat i xeňáci - tzv. Kruhovou Lóži (cor. Coraa'Boroa). Do této doby formálně centropoli spravují většinou Těžaři, mnozí historici toto datum uvádí jako první Tu skutečné coraabské kosmopolitní společnosti. Složení první Kruhové Lóže: 43 % Těžařů, 29 % neživých, 23 % xeňáků, 4 % Baelů, 1 % umělá inteligence.

3915 TuReddi se již dlouho chystají k druhé, tentokrát mnohem masivnější invazi na Coraab. Zpravodajské služby spekulují o tom, že právě tento Tu vše vypukne. Problém je, že se na stranu Rudého velení nechá zlákat celá řada Coraabianů, kteří za tučné úplatky Reddům poskytují klíčové informace. Coraabské rozvědce se po létech tvrdé práce podaří implantovat do interware Rudého velení trans-ideologický virus. Tím jej odstřihne od informačního rozhraní invazní armády a následně při vzletu flotily vyřadí z provozu řídící jednotky reddských magrav. Ty ve zmatku opustí coraabskou hvězdnou soustavu a mizí neznámo kam.

3920 Tu – Následný jaderný útok hloubkovými střelami těžce poškozuje samotné Rudé velení We'Rdu a vypadá to, že se z toho rudá mechanická kultura tentokrát nevzpamatuje.

4140 Tu – Dlouhé roky obávaná domněnka se stává skutečností – Reddi v podzemních komplexech přežili a s nimi i nejvýše postavený živý ideolog Rudého velení v solárním systému – fanatický armo Tiamar. Zbrojení začíná nanovo, zdá se však, že je interware velení nadále zavirován. Na narychlo uspořádanou celoplanetární konferenci totiž dorazí sám Tiamar v početném doprovodu a nabízí Coraabu příměří. Nikomu se nechce věřit, že by Reddi dokázali zaručit mír, když to je v rozporu s jejich expanzivní podstatou. Jakmile si však coraabští představitelé prohlédnou nově pořízené infrasnímky z povrchu třetí planety a zjistí, že za Tiamarem stojí nová, zcela rozvinutá válečná mašinérie, jejíž sílu není radno podceňovat, raději souhlasí. Vratké příměří trvá dodnes, avšak každý ví, že je to pouze oddechový čas k rozhodujícímu konfliktu, na který Coraab sbírá síly, jak jen to jde.

4179 Tu – Tento Tu se krvavě zapíše do moderní coraabské historie a málem se změní v začátek další interplanetární války. V prvních hodinách dne Šera šestého Tolu se k severní polokouli Coraabu přiblíží letka bojových ingarů, které jsou zcela nezachytitelné dostupnými senzory. Okamžitě zahájí útok na proslulou Orbitální univerzitu. Výsadkové komando Omega-botů prorazí její trup, čímž způsobí únik vzduchu z celé třetiny univerzitních prostor. Následující hodiny se zvrhnou v krvavý masakr, studenti a univerzitní profesoři nemají sebemenší šanci ubránit se těžce vyzbrojeným oddílům Reddů. Celková bilance čítá přes 17 000 mrtvých studentů a profesorů a dalších 5 000 rukojmí eskortovaných do podzemních vězeňských komplexů na některý ze satelitů We'Rdu. Pro celou planetu je celý akt obrovským šokem a Orbitální univerzita se z této události vzpamatovává dodnes.

4180 Tu – Po krvavých událostech narychlo dochází k založení tzv. InSboru. Jeho doživotním vůdcem se stává ambiciózní xeňák Hermes. Instituce pod svůj vliv kumuluje většinu armádních složek Coraabu a dává si za primární úkol vyvarovat se jakýchkoliv útoků ze strany vnějšího nepřítele. Dnes jde zřejmě o nejrobustnější a zároveň nejdražší bezpečnostní úřad na planetě v celé její historii, zaměstnávající mnoho miliónů tvorů všemožných ras a zaměření.

4183 TuHermes nařizuje druhé jaderné bombardování satelitního světa Reddů. Tentokrát podle všech zdrojů dostává velení na We'Rdu přímý zásah. Tiamar je prohlášen za mrtvého.

4186 TuKruhová Lóže C'Ory je za nejasných okolností rozpuštěna a správa města se dostává do rukou jediného funkcionáře - guvernéra Zuly. Jeho krédem je posílení byrokracie a bezpečnosti města.

4210 Tu – Dochází k podpisu dohody později nazývané pakt Hermes-Donner. Kosmopolitní světy zastoupené mocnou Ligou se šéfovi InSboru zaváží, že v případě dalšího útoku ze strany Reddů přispěchají na pomoc.

4216 Tu – Díky čilému obchodnímu styku s Annorem je i na Coraab importován nový trend - xeňanští domácí mazlíčci. Obchod s ruuky vyletí do astronomických výšin, prakticky každý městský obyvatel touží mít některého z exotických tvorů doma. Nikdo ještě netuší, že annorští obchodníci falšují dokumenty a že veškeří ruuci pocházejí navzdory dohodě z podmínek s dramaticky odlišnou atmosférou než Coraab. Vše vyústí v rozsáhlou katastrofu, při které poprvé na půdě Coraabu zasahuje kosmopolitní Liga.

4223 Tu – Dochází k založení V.C.K.G. - Velké Coraabské Kmenové Genobanky. Sbíráním vysoce kvalitního neživého genomu chtějí tradicionalisté udržet "jakost rasy" na stávající úrovni. Nejnovější studie odborníků z Orbitální univerzity totiž prokazují, že genom v posledních staletích dramaticky degeneruje.

4235 Tu – Tradicionalisté zformovaní kolem mocného Zomba Valigursaie spáchají atentát na zaměstnance ústředí C'Orai - nově postaveného guvernátu města. Několik administrativních komplexů je zasaženo biologickými zbraněmi, nicméně samotný Zula přežije a městu utáhne smyčku ještě pevněji. Následuje dvacetiletí paranoie a represí.

4249 Tu – Spojenectví několika vysoce postavených Zombů známé jako Ti, jež Mají uvrhne veškerou Periferii kolem C'Ory v chaos. Masové demonstrace neživých vyústí v ostrý střet s jednotkami InSboru. Poslední Zombové opouštějí C'Oru a přesidlují ke svým jižním spojencům v Min'Oře.

4252 Tu – Vysílání z nepřátelského We'Rdu se odmlčuje. Vyslané sondy přesto zjistí, že jde jen o další změnu Reddské doktríny. V odstíněných komplexech pod zamrzlými polárními oceány dochází k obnovení výroby nové generace invazních jednotek. Spekuluje se také o tom, že nebezpečný armo Tiamar je stále naživu a chystá třetí, rozhodující vlnu rudé invaze.

7|4258 TuGuvernér Zula přiznává městskému přístavu Bochezai status městského státu. Mnohamiliónová a bohatá aglomerace si tak může od nynějška zřídit vlastní vládní orgán.

1|4259 TuMin'orská důlní společnost ToZanX ohlašuje ukončení těžby corabitu ve Velké corabitové studni. Stává se tak za poslední Gul třetí společností, jež od těžby corabitu na dříve výnosných ložiscích jižní polokoule nadobro upouští.

A
Ti, kdo navštívili sídlo InSboru proti své vůli, přezdívají Naddě Dorh'Tunn (Nebeský dráp). Zkušenost jim říká dělat vše pro to, aby se tam již nikdy nemuseli vrátit.
(Coraabia Artist: Moisés Martín)

3|4259 Tu – Poblíž coraabské soustavy dochází ke střetu s neznámou lodí. Hlídkový wakken Qaakkkon5 přestává vysílat po několika krátkých okamžicích. Citlivé přístroje InSboru zaznamenávají vysoké hodnoty radiace, objevují se spekulace o ozbrojené konfrontaci. V přístavu Bochezai jsou zrušeny všechny lety, což vede ke kolapsu coraabské ekonomiky. WaalkWak posílá na Coraab zvláštního vojenského vyslance, tektonika Sqquuknu.

4|4259 Tu - Špatné zprávy přicházejí od struny - tektonik Sqquuknu uvaluje dočasné embargo na veškeré kmity. Bochezai čelí kritickému přeplnění hal. Guvernér Zula ve svém projevu uvádí, že opatření jsou jen dočasná, čeká se na podrobnosti ohledně vojenského střetu na okraji soustavy. Min'orský Zomb Valigursai má v Kostěnátu proslov, ve kterém vyzývá k boji s "wackými chrchly, jež přinášejí Kruhu válku".

7|4259 Tu – Za zničením Qaakkkon5 stojí podle oficiální zprávy vyšetřovatelů fatální přetížení pohonné jednotky wakkenu. Sub-net je ale po uveřejnění zprávy doslova zahlcen alternativními verzemi událostí a hned několika konspiračními teoriemi. Sub-deník MoZaa událost popisuje jako "tajný střet kultur", známý aganský nu-blogger KeiDukk zmiňuje "dobře ututlanou ofenzívu Reddů". Tektonik Sqquuknu se po krátkém setkání s Hermesem vrací na WaalkWak.

5|4261 Tu – Volby nového rektora coraabské Orbitální univerzity dopadly jasně - drtivou většinu hlasů získává waalkwacký cestovatel a dlouholetý orbitální xenolog Qan Koolai. Jeho kandidaturu podpoří bezmála 87% studentů, Koolai se tak těší jednomu z nejsilnějších mandátů v historii instituce.

4263 TuCentropole C'Ora slaví v tomto Tu jubilejních 3000 Tu od sveho založení. Coraab pořádá největší oslavy za poslední desítky Gulů. C'orskému guvernérovi přilétá poblahopřát k dalším úspěchům samotný aganský prefekt Yamdra.

3|4266 Tu - Nejvyšší představitel Ligy Donner poprvé osobně navštěvuje Coraab. Signuje zde několik důležitých smluv a pozitivně zhodnotí vzájemné vztahy obou vlád. Po prefektu Yamdrovi je tak druhým významnějším Mogratem, který v krátkém časovém rozpětí zavítal na oficiální návštěvu do hraničních oblastí Cor'Ogu. Vyvrcholení banketu za účasti vážených občanů centropole pak utvoří Donnerův originální dar coraabské společnosti v podobě jedné z autentických uniforem samotného Pachdana z předliganské éry.

6|4268 Tu - Min'Ora čelí nové vlně nepokojů! Hermes před několika Uny v proslovu přenášeném sub-kanálem Cor-7 připustil, že InSbor masově mobilizuje jednotky I.C.A. v přilehlých oblastech kolem Nooru. Situace eskaluje a výsledek je nejistý - představa, že by c'orské divize vstoupily na výsostné území městského státu, je však pro většinu Coraabianů zcela nepřijatelná. Dungové v Min'Oře zaplavují prostranství okolo Kostěnátu! Požadují po místních Zaanech reakci na pohyby centropolitních sil na hranicích. Odveta za aroganci má být drtivá a nelítostná. Dungským předákům dokonce dorazil na pomoc početný oddíl Nugů až z dálného Igittu. Několik Nugů se v přilehlých ulicích Takhta'Shoka pustilo do ostré potyčky s min'orskými jednotkami, což vyústilo v ukončení uatta ctěného Zomba Grwrnree. Na oroi dorazila zpráva o vypovězení tzv. tuddu-ung-tol paktu mezi předáky dvou největších dungských frakcí. Analytik Sanh Gakpe v rozhovoru pro Cor-7 připustil, že to může znamenat rozpad celé dungské protestní koalice. Tato patová situace prý v Min'Oře vyvolá další vlnu strachu a nejistoty. Počty rozzuřených Dungů, nyní tábořících okolo Kostěnátu, se během jediného Šera téměř zdvojnásobily.

1|4269 Tu - ImmaDOR signoval nový vládní byropis, který poprvé v historii centropole umožňuje Mawazaanově úřadu operovat na povrchu planety. Svrchovaný celní úřad tak bude mít větší kontrolu nad importovaným zbožím.

4|4269 TuKlajgaři z RinXu zveřejňují v novém byropisu stav planetární ekonomiky, Coraab v posledních Tu prosperuje. V C'Oře započala výstavba Sektoru 28.

5|4269 Tu - Coraab navázal diplomatické styky s Ri-Dasem. Souběžně s tím došlo v C'Oře k podepsání několika lukrativních zakázek na export corabitu. Výměnou za to Ri-Das Coraabianům poskytne své specialisty z oboru biotechnologie a lékařství.

8|4269 Tu - Prachaan Zaan pořádá v C'Oře kongres OPHO-69. Exoport Iontal dočasně zastavil provoz. Styčný uzel Gath-9 prochází plánovanou rekalibrací. Guvernér Zula podepsal amnestii několika set xeňáckých imigrantů.

6|4270 Tu - Zápas Un-Nom-Paku přerostl v krvavý střet s centropolitními složkami. Tisícihlavý dav Dungů pod vedením nomského zápasníka Mugu vtrhl do ulic Sektoru 9. Guvernér Zula v oblasti vyhlásil výjimečný stav.

7|4270 Tu - Povstalci se po několika ostrých střetech se složkami InSboru stáhli do svých původních pozic. Dungové z hnutí Gu-Rang zarytě odmítají složit zbraně a jsou připraveni bojovat do úplného konce. Mugu po Zulovi požaduje úplnou autonomii Sektoru 9 na centropolitní vládě. Vedoucí představitelé dungského povstání Gu-Rang byli eskortováni před soudní kruh. InSbor ohlásil ukončení bojových operací a stahuje své jednotky ze Sektoru 9.

8|4272 Tu - Začala 333. Coraabiáda. Zahajovacího ceremoniálu všecoraabských sportovních her se v C'Oře zúčastnilo bezmála pět a půl miliónu diváků. 16 450 Coraabianů plánuje poměřit síly ve 172 disciplínách. Investice vložené do 333. Coraabiády jsou 14. nejvyšší v historii. Celá akce se odehrává pod přísným dohledem centropolitních i planetárních složek.

5L|4|4273 Tu - Značná část Sektoru 11 je v troskách. Silná exploze rozmetala desítky bloků budov, úřady hlásí tisíce mrtvých Coraabianů. Svědci tvrdí, že prolétající antigrav vypálil z neznámé palubní zbraně nejméně jednu střelu. Guvernér Zula vyhlásil v centropoli krizový stav. Do odklízení velkého množství trosek se zapojily bezpečnostní složky i civilní obyvatelstvo.

6L|5|4273 Tu - Zaan Valigursai se stal historicky prvním Coraabianem, který získal titul robokardinála a stal se tak právoplatným členem Omechy. Svatý Khopta prý jeho jmenování doprovodil výrokem, že "Neživé kultury zavazuje pevné pouto koherence". Valigursai příští Světlo vystoupí se svým inauguračním projevem, ve kterém plánuje prozradit údajné viníky nedávného brutálního teroristického útoku v C'Oře.

54L|6|4273 Tu - Čerstvě jmenovaný robokardinál Valigursai prohlásil, že to byla min'orská super-tajná separatistická komanda Unree, kdo zosnoval nedávný útok kvantarem na c'orský Sektor 11. Robokardinálova slova potvrdil i InSbor, který po celou dobu vše intenzivně prošetřuje. Intergalaktik Hermes prohlásil, že "toto zjištění notně prohlubuje krizi ve vztahu dvou největších coraabských městských států". Minský Kostěnát přitom v minulém Tolu akt terorismu v C'Oře striktně odsoudil.

8L|7|4273 Tu - C'orský guvernát zvažuje uvalení totálního embarga na neživý městský stát v důsledku teroristického útoku provedeného na centropolitním území. Jednotky InSboru podle dostupných zdrojů znovu obsadily strategické pozice v oblastech Nooru a M'Ghoru. Analytici odhadují, že situace je mnohem horší než za poslední krize v 4268 Tu.

Ekonomika

Nejpoužívanějšími globálními měnami na Coraabu jsou trin a Xot. Při vnitřním obchodním styku se dodnes používají také původní neživé měny jako lop či ukk.

Coraab je významným exportérem corabitu, hmoty T'ung, syntetických diamantů, radioaktivních rud a vzácných minerálů.

Coraab ve velkém dováží suroviny jako bimetan, blitkobeton, chaalkové dřevo či titan.

Geografie

A
Coraab - topologická mapa povrchu • 4262 Tu.

Demografie

A
Kosmopolitní ráz Coraabu dotvářejí stovky xeňáckých ras a etnik, které zde trvale či přechodně žijí.
(Coraabia Artist: Mark MarkT)

Coraab je jedním z nejvíce kosmopolitních světů Coraabie. Je to do jisté míry dáno jeho polohou, jež z něj činí ideální tranzitní bod do jedné či druhé části multivesmíru. Drtivá většina ras se ovšem musí při dlouhodobém pobytu na Coraabu více či méně přizpůsobit zdejším extrémním podmínkám. Na ulicích tak velice často narazíte na jedince, zahalené do ochranných nano-obleků, či skryté pod robustními respirátory, jež zabraňují všudypřítomným toxickým látkám dostat se do vnitřního oběhu neadaptovaného organismu.


Populace

Výskyt Coraabianů v jednotlivých oblastech


Rasové a národnostní složení

Národy z období Těžby


Národy z období Centropole (tzv. Xeňáci)

Mnoho údajů o počtech obyvatelstva je nepřesných nebo chybí. Celkem na Coraabu působí až 550 ras a národů.

Politika

Významné osobnosti

Nežijící významné osobnosti

Žijící významné osobnosti

Vzdělání

Kultura

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
V jiných jazycích
Nástroje